Top

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Moeliker Laminaat Service, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor
de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn
directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door
een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde
persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie
van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader
te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker
onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
ALGEMENE VOORWAARDEN
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker
rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien
hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan
of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de
Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen,
worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij
zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden
deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen
ALGEMENE VOORWAARDEN
kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor
de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden
gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang werkzaamheden, op een door Gebruiker aan te
geven wijze in de valuta waarin is geoffreerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is
gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is
de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
ALGEMENE VOORWAARDEN
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat
de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om
de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens
Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij
bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken
terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment
van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn
bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken
of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van Fabrieksgarantie na levering, tenzij uit de aard
van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,
ALGEMENE VOORWAARDEN
die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan
te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in
staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige
waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval
een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de
gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze
niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan
Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.
Retouren is alleen mogelijk tegen 60% van de nieuwwaarden van producten. Excl. eventuele verzendskosten naar leverancier's
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van
door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
ALGEMENE VOORWAARDEN
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop
strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.
Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van
zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop
zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden
Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan
is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een
ALGEMENE VOORWAARDEN
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan